کمپ تابستانه سوئیس

کمپ تابستانه سوئیس با همکاری کالج لمن و مدرسه سوئیس در تابستان هر سال برگزار خواهد گردید، علاقه مندان جهت شرکت در کمپ نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.