مرکز رشد مدرسه عالی اقتصاد سوئیس

    مرکز رشد مدرسه عالی اقتصاد سوئیس، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف فناوری متشکل شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می­کند. این مرکز با تلفیق توانایی پژوهشگران، کارآفرینان و صاحبان صنایع به توسعه سریع فناوری کمک می­کند. این توسعه با همکاری اساتید، صاحب نظران علمی، متخصصین و پژوهشگران داخلی و بهره گیری از علوم و صنایع پیشرفته کنفدراسیون سوئیس و مراکز تحقیقاتی معظم آن انجام می‌پذیرد.

   در کشورهای در حال توسعه ماموریت اصلی مراکز رشد عمدتاً در زمینه نوسازی صنایع موجود برای توسعه اقتصادی منطقه­ای - ملی و نیز کاهش شکاف فناوری با کشورهای صنعتی برای افزایش توان صادرات و رقابت در بازارهای بین المللی است. در حالی که در کشورهای صنعتی ماموریت اصلی، بیشتر بر نوآوری محصول در راستای افزایش توان رقابت بین المللی متمرکز می­گردد.

  مرکز رشد مدرسه عالی اقتصاد سوئیس، بعنوان یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان، پژوهشگران و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری­ سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای جامعه فعالیت می نماید. این مرکز با توجه به امکانات ویژه علمی و پژوهشی، صنعتی و تجاری کنفدراسیون سوئیس در جایگاه یک نهاد حمایتی و تسهیل­ کننده، با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و فنی و اعطای تسهیلات، فرآیند شکل­ گیری و رشد بنگاه های کوچک و متوسط دانش ­بنیان را تسهیل و تسریع می کند که منجر به تولید دانش، ثروت و انتقال تکنولوژی در جامعه می شود.

 

 

اهم اهداف و مأموريت‌ها

  مأموريت اصلى مرکز رشد مدرسه عالی اقتصاد سوئیس ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه و حمايت از توسعه كسب و كارهاى دانش‌بنيان است. مرکز رشد مدرسه عالی اقتصاد سوئیس با ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه کسب و کارهای جديد توسط كارآفرينان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده در حوزه فناوري‌هاى پيشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتيبانى مى كند.

  • بستر سازى در راستاى ايجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پيشرفته.
  • جذب، هدایت و حمایت از ایده ها، دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورى‌هاى پيشرفته در مراحل خلق، توسعه و تجاری سازی.
  • پشتیبانی تخصصی از طریق فراهم آوردن تجهیزات و امکانات، آموزش‌ها و مشاوره‌های  فنی و تخصصی موردنیاز.
  • ارایه حمایت‌های ویژه و اختصاصی متناسب با نوع و شرایط طرح‌ها و پروژه‌ها جهت تسهیل امر تجاری سازی آنها.
  • تسهیل حضور و معرفی دستاوردها و محصولات در مجامع، نمایشگاه‌ها، همایش ها، شبکه‌های تجاری ملی و بین‌المللی.
  • كمك به رونق اقتصاد کشور با بکارگیری و انتقال دانش و فناوري هاى پيشرفته کنفدراسیون سوئیس.