امروزه وجود نيروي انساني متخصص و كارآمد، زمينه توسعه فعاليت‌ها و تحول در صنعت بيمه را فراهم كرده است؛ به‌طوري‌كه يكي از وجوه تمايز كشورهاي پيشرفته از كشورهاي در حال توسعه، ميزان گسترش و نفوذ بيمه و پوشش خطرات بيمه‌اي از اين طريق قلمداد مي‌شود.

در حال ‌حاضر، در بسياري از كشورها صنعت بيمه به يكي از بازوهاي قوي مالي تبديل شده است و تأثير عميقي بر امور اقتصادي آنها دارد، به‌طوري‌كه وجود كارشناساني كه در زمينه‌هاي مختلف بيمه آموزش‌ديده و داراي تحصيلات عالي باشند براي پيشبرد اهداف اين صنعت ضروري است. استخدام و حفظ افراد با استعداد در صنعت بيمه به يك ريسك تجاري تبديل شده و سازمان‌هاي بيمه را در سراسر جهان به رقابت مي‌طلبد.

 

دوره های پیشرفته بیمه :

- مدیریت استراتژیک بیمه

- مدیریت ریسک و سرمایه گذاری بیمه

- بیمه های اتکایی

- بیمه کشاورزی

- مدیریت منابع انسانی بیمه

- مدیریت ارتباط با مشتری بیمه

- تبلیغات و روابط عمومی بیمه

 

ثبت نام در این دوره