(Swiss Learning) مجتمع آموزشی سوئیس

مجتمع آموزشی سوئیس در سال 2006 توسط گروهی از صاحبان مدرسه سوئیس تاسیس شد. ماموریت این مجتمع ارائه خدمات در خصوص معرفی، جذب و حفظ ارتباط دانش پذیران در مدارس شبانه روزی، دانشگاه ها، مدارس پلی تکنیک، مدارس خصوصی و مراکز حرفه ای در کشور سوئیس که می توانند تعالی آموزش سوئیس را برای آنها تضمین کنند را فراهم نماید.