ثبت نام

هیئت علمی

هیئت علمی مدرسه عالی اقتصاد سوئیسدکتر مرتضی طالع ماسوله

عضو هیئت علمی گروه گردشگری

دکتر بهروز ناصرالمعمار

عضو هیئت علمی گروه کسب و کار

دکتر داوود کاظمی صالح

عضو هیئت علمی گروه پزشکی